Terug naar de (rest van de) website van Clown Kiko

Algemene voorwaardenZakelijke voorwaarden


1 Algemeen


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen Clown Kiko / Circus Kiko / Kiko / Kiko's kindertheater / Kinderthetaer Kiko / Circus Kiko Workshops / Kiko Workshops (hierna genoemd Clown Kiko / Circus Kiko of artiest) en opdrachtgevers betreffende optredens en workshops, of een combinatie hiervan, en alle overige door Clown Kiko / Circus Kiko aangeboden diensten, hierna te noemen "optreden".

1.1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon of (rechts) personen die met Clown Kiko / Circus Kiko een afspraakt maakt of wil maken voor een optreden en derhalve deze, diens vertgenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

1.1.2 Onder opdracht wordt verstaan: iedere per email of schriftelijk bij Artiest door derden bevestigde boeking van een optreden.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Clown Kiko / Circus Kiko (Esther Scheffer)

1.3.1 Een opdracht komt tot stand met een schriftelijke, mondelinge of per e-mail gemaakte afspraak tussen Clown Kiko / Circus Kiko en opdrachtgever.

1.3.2 Clown Kiko / Circus Kiko stuurt of mailt ter bevestiging een door haar opgestelde overeenkomst of opdrachtbevestiging, die opdrachtgever, na controle van en bij akkoord met de inhoud, per omgaande ondertekend terug stuurt of bevestigd terug mailt naar Clown Kiko / Circus Kiko.

1.3.3 Afspraken gemaakt telefonisch, mondeling, of per e-mail zijn ook bindend.

1.3.4 In de overeenkomst of opdrachtbevestiging per e-mail staan de afspraken zoals de datum, tijd, plaats, aard van optreden, en andere afspraken en eventuele bijzonderheden. Indien de opdrachtgever van mening is dat informatie in de overeenkomst niet correct is dient deze hierover per omgaande contact op te nemen.

1.3.5 Indien anders overeengekomen (bijv. bij een boeking op zeer korte termijn of bij vaste opdrachtgevers of bij een kleine aanpassing of verandering of bij een duidelijk akkoord op andere wijze) zijn ook de afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail zonder overeenkomst op papier of email-bevestiging bindend.

1.4 De website van Clown Kiko / Circus Kiko is ter informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


2 Optreden


2.1 De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend. Alleen in overleg met Clown Kiko / Circus Kiko kan hiermee indien mogelijk geschoven of tegen meerkosten verlengd worden.

2.2 Sommige optredens vragen om uitlaad, opbouw en voorbereidingstijd. Indien van toepassing kan Clown Kiko / Circus Kiko tijdens de afgesproken voorbereidingstijd ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig is opbouwen en voorbereiden.

2.3.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek, deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade aan en/of zoekraken van optreedmateriaal en/of kledingstukken van de artiest, tijdens de voorbereiding van, tijdens het optreden, en/of na afloop van het optreden.

2.3.2 Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van Clown Kiko / Circus Kiko is voor rekening van Clown Kiko / Circus Kiko


2.4.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een droge en veilige optreedruimte, tijdens de voorbereidingen voor, tijdens het optreden en tijdens de afbraaktijd.

2.4.2 Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen. 

2.4.3. Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.


2.5 Bij optredens van meerdere uren achter elkaar (indien niet anders overeen gekomen) heeft de artiest recht op gemiddeld 10 minuten pauze per uur. Hiervoor is een ruimte/plek zonder publiek beschikbaar.

2.6 De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.

2.7 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te kunnen beginnen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan vooraf met Clown Kiko / Circus Kiko tegen meerkosten wachttijd worden overeengekomen die zal worden meegenomen in de overeenkomst.

2.8.1  Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal ongeveer 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt.

2.8.2 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

2.8.3 Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

2.8.4. Te late start van het optreden of het niet optreden of het moeten afbreken van een optreden door dat er niet of onvoldoende aan 2.8.1. wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of niet uitbetalen van de kosten van het optreden. Ook houdt de artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.9 Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.3 Annulering door opdrachtgever


3.1 De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden door Clown Kiko / Circus Kiko (Esther Scheffer) per bevestigde brief of e-mail te annuleren. Hieraan zijn annuleringskosten verbonden zoals vermeld in 3.2 en 3.3. De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn:

- meer dan 3 maanden voor de datum = 25 % van het boekings-bedrag

- van 3 maanden tot 4 weken voor de datum = 50% van het boekings-bedrag

- van 4 weken tot 2 weken voor de datum = 75% van het boekings-bedrag

- van 2 weken voor tot op de optreed datum = 100% van het boekings-bedrag

3.3.1 Bij noodgedwongen annuleren door corona-verboden door de overheid kunnen we in overleg kijken naar een alternatief "corona proof" programma (bijv. met kleinere groepjes en dan korter en na elkaar of mits de ruimte het toe laat op 1,5 meter afstand, of een drive-in of drive-through optreden of een optreden met een raam ertussen (publiek binnen en artiest buiten)).

3.3.2 Bij annuleren door corona (covid-19)-verboden door de overheid waarbij geen alternatief programma "corona vrij" programma mogelijk of door opdrachtgever gewenst is zijn de annuleringskosten 50% (tenzij het percentage van 3.2 gunstiger uitkomt voor opdrachtgever dan geldt dit percentage) zodat we het risico delen op deze ondertussen voorzienbare maar toch overmacht voor beide partijen. Voorkeur van Clown Kiko / Circus Kiko gaat altijd uit naar een alternatief "corona-proof" programma.

3.3.3 Bij annulering vanwege slecht weer of een tegenvallende opkomst of het ontbreken van vergunningen of het niet voldoen aan afgesproken voorwaarden waardoor het optreden geen doorgang kan hebben e.d. zijn de annuleringskosten als genoemd in 3.3.1 van toepassing4 Annulering door Clown Kiko / Circus Kiko


4.1 Clown Kiko / Circus Kiko heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech, enz), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem (reeds vooruit betaalde) bedrag.

4.2 Clown Kiko / Circus Kiko zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.5 Betaling


5.1 Clown Kiko / Circus Kiko brengt de kosten, conform de overeenkomst (excl. Eventuele contant ter plaatse door opdrachtgever betaalde parkeerkosten), in rekening middels een factuur.
     
5.2.De opdrachtgever dient de kosten uiterlijk 15 dagen na facturering te hebben voldaan.

5.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Clown Kiko / Circus Kiko in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

5.3.1 Bij niet tijdige betaling zal Clown Kiko / Circus Kiko eerst een kosteloze herinnering sturen, met een termijn waarbinnen de facturatie alsnog kan worden voldaan.

5.3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum is door opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 5% per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend, danwel de wettelijke rente en administratiekosten.  – het wettelijke ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling is ontvangen.

5.3.3 Als Clown Kiko / Circus Kiko bij uitblijvende betaling besluit de openstaande vordering uit handen te geven aan derden dan komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.) ten laste van de opdrachtgever.  

5.3.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van door Clown Kiko / Circus Kiko in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.6 Auteursrecht en Portretrecht


6.1 Het auteursrecht op de door Clown Kiko / Circus Kiko gemaakte optredens berust bij Clown kiko / Circus Kiko.

6.2 Ook het auteursrecht op offertes, evaluaties, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Clown Kiko / Circus Kiko berusten uitsluitend bij Clown Kiko / Circus Kiko.


6.3 Informatie op de website van Clown Kiko / Circus Kiko, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Clown Kiko / Circus Kiko.

6.4.1 Bij deelname aan de optredens van Clown Kiko / Circus Kiko kunnen de deelnemers gevraagd worden of zij akkoord gaan met op de foto komen waarbij deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotie doeleinden.

6.4.2 Mochten deelnemers later toch op dit besluit terug willen komen en niet willen dat een foto waar zij of hun kind opstaan op de websites van Clown Kiko / Circus Kiko te zien zijn kunnen zij of opdrachtgever dat altijd laten weten en zal Clown Kiko / Circus Kiko de betreffende foto(s) bij de eerste mogelijkheid vervangen door een andere.

6.4.3 Tijdens de optredens kunnen er door Clown Kiko /Circus Kiko foto’s gemaakt worden van groepen deelnemers of individuele deelnemers niet herkenbaar in beeld voor promotie doeleinden.

6.5.1 Fotograferen bij een optreden van Clown Kiko / Circus Kiko frontstage door opdrachtgever of publiek is toegestaan.

6.5.2. Fotograferen backstage of in pauzes is door opdrachtgever of publiek is alleen na overleg en toestemming van Clown Kiko / Circus Kiko toegestaan. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving hiervan, ook door derden.

6.5.3 Video, film en geluidsopname van complete acts zijn alleen na overleg en uitdrukkelijke toestemming van Clown Kiko / Circus Kiko toegestaan en tenzij anders overeen gekomen alleen voor persoonlijk gebruik. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving hiervan, ook door derden.

6.5.4 Kleine stukjes video, film en geluidsopname (tot 30 seconden) voor een sfeer opname van de act (zonder dat het de hele act prijsgeeft of het copyrecht op de act kan schaden) door opdrachtgever of publiek zijn toegestaan. Ook voor promotie doeleinden van opdrachtgever. Onder de voorwaarde dat het de intentie is om er een positief beeld mee neer te zetten en niet om de hele act of show weg te geven aan derden die niet bij het optreden aanwezig waren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving hiervan, ook door derden.

6.5.5 Video-, film- foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden worden dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Clown Kiko / Circus Kiko. Clown Kiko / Circus Kiko heeft het recht beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van Clown Kiko / Circus Kiko en geplaatst op internet, te downloaden en te gebruiken voor promotie doeleinden.


 

7 Aansprakelijkheid


7.1 Clown Kiko / Circus Kiko spant zich in om optredens naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Deelname aan de optredens is op eigen risico.

7.3. De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

7.4 Clown Kiko / Circus Kiko is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek toegebrachte schade aan en/of zoekraken van kledingstukken en/of materialen van de artiest, tijdens de voorbereiding van, tijdens het optreden, en/of na afloop van het optreden.


8 niet nakomen

8.1 Indien er een of meerdere bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, of aan te passen, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.

8.2 Indien het optreden niet door kan gaan vanwege een tijdelijk verbod of gebod door overheids maatregelen (zoals bij een epidemie of natuurramp of noodtoestand)(m.u.v. corona/covid-19 maatregelen waarbij punt 3.3.2. van toepassing is) of een verbod of gebod dat het onmogelijk maakt om op de plaats van het optreden te kunnen komen (en verzetten naar een andere plaats is redelijkerwijs niet mogelijk) (biiv. MKZ of Q-koorts) komen opdrachtgever en artiest overeen om het optreden tegen dezelfde voorwaarden en zonder extra kosten te verzetten naar een andere datum (in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid artiest) verderop in het jaar. Bij annuleren zonder verzetten naar een andere datum gelden dan de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in punt 3 en 4.
De algemene voorwaarden van Clown Kiko / Circus Kiko zijn gedeponeerd bij:
www.voorwaarden.net


Directe link naar de algemene voorwaarden: http://www.voorwaarden.net/opvragen/CNRSDHRTXLPR//


Terug naar de (rest van de) website van Clown Kiko